หมวดหมู่ : Uncategorized

TAG

บทความ
ที่น่าสนใจ

ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ (ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์) เป็นห้องสมุดระดับคณะที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะสหวิทยาการ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการปฏิบัติงานนั้นจะต้องขับเคลื่อนไปตามแผนยุทธศาสตร์ของทั้ง 2 ส่วนงาน เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในบทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงการนำรูปแบบการบริหารจัดการงานที่มีคุณภาพ คือ วงจร PDCA ที่ทางห้องสมุดคณะสหวิทยาการได้นำมากำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดี และนำมาซึ่งความพึงพอใจในที่สุด โดยวงจรดังกล่าวนั้นจะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนหรือวิธิการทำงานที่ชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอนและเป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นตัวสะท้อนปัญหาในการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ …

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นห้องสมุดเฉพาะ ที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านทันตกรรม แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในแต่ละปีห้องสมุดได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง สำหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการในห้องสมุด ในปีงบประมาณ 2566 ห้องสมุดได้จัดซื้อหนังสือจำนวน 43 เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 221,131.70 บาท จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของการยืมหนังสือในห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ พบว่า ในปี 2566 ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์มีการยืมหนังสือไปจำนวน …

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาบอกทริคเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการใส่เลขหน้าใน MS Word ของงานเอกสารที่มีหน้าแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน มีวิธีการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 สร้างหน้าเอกสารแบบแนวตั้ง และแนวนอน โดยไปที่เมนู Layout –> คลิก Breaks –> คลิกที่ Next …

กลับมาต่อ ep.2 รอบนี้จะมานำเสนอคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Date/Time เป็นคำสั่งที่ใช้จัดการข้อมูลประเภท วันและเวลา ซึ่งมีหลายคนอาจจะมีปัญหาไม่น้อยในการจัดการข้อมูล (ดิบ) ประเภทวันและเวลาที่ได้มานั้น ให้แสดงผลข้อมูลอย่างที่ใจเราต้องการ วันนี้จะพาไปดูคำสั่งกันนะคะ ว่ามีอะไรบ้าง เริ่มจาก 1. ส่วนประกอบของวันและเวลา มีคำสั่งที่เกี่ยวข้องดังนี้ 2. การเปลี่ยน Date format ให้เป็น Text …

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Text Functions ใน Google sheet เป็นคำสั่งที่ใช้จัดการข้อมูลประเภทข้อความนั่นเองค่ะ เพื่อให้เราเข้าใจคำสั่งนั้น ๆ วันนี้จะมาแนะนำคำสั่งพื้นฐานสำหรับใช้จัดการข้อมูล เพื่อใช้งาน Google sheet ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกันค่ะตัวอย่างที่ 1 การใช้คำสั่ง LEN TRIM LEFT RIGHT MID UPPER …

“ผลิตสื่อได้ดึงดูด มีทักษะการสื่อสาร และแม่นยำในเนื่้อหา การนำเสนอการเลิศแล้ว” ถอดความรู้จากการห้องเรียนในการแนะนำการเตรียมตัวนำเสนองานให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นงานที่ผช.บริการมอบหมาย กรรมการ จากประสบการณ์ที่ได้นำเสนอในวาระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวทีวิชาการ การเตรียมทีมงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการได้เรียนรู้จากวงการการเป็น Commentator พี่ตุ่นได้สรุปเทคนิคในไตล์ที่ตนเองใช้ …

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 สำนักหอสมุดเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ณ อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม สำนักหอสมุด และนางยุวดี เพชระ กรรมการ เป็นตัวแทนเข้าร่วม เพื่อศึกษาดูงานและหาเวทีนำเสนอให้กับบุคลากรสำนักหอสมุด …

PULINET เป็นการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีแบบเปิดกว้างสำหรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น สำหรับในปี 2567 นี้ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14th PULINET …

ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ Digital Library โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ …

สำนักหอสมุดได้ส่งบุคลากรจำนวน 4 คน ได้แก่ นางยุภาพร ทองน้อย นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์และนางสาวนิติยา ศรีวรเดชไไพศาล เข้าร่วมการประชุม The 7th I-LISS International Conference 2023 “Transforming Information and Library …

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :