(Blog) ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ต่อการปรับตัวของห้องสมุด ในบริบทห้องสมุดช่อ วายุภักตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีภารกิจหลัก คือ การจัดหา รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของนักศึกษาอาจารย์ อาจารย์ และบุคลากรของคณะสหวิทยาการ รวมไปถึงคณะต่าง ๆ ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนอกจากนั้นแล้วห้องสมุดยังมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการ  2) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และ 3) การจัดสรรพื้นที่ภายในห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 (Coronavirus disease 2019-COVID-19) ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยในทุกด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านสุขภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางองค์กร บางหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานรัฐ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่ในภาคธุรกิจ ต่างต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยและความอยู่รอดขององค์กรและธุรกิจของตน

ในส่วนงานของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  ได้ปรับแผนการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนด หรือแนวปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการให้พนักงานสามารถทำงานแบบ Work from home ได้ และปรับเปลี่ยนการให้บริการโดยเน้นเป็นรูปแบบอนนไลน์มากยิ่งขึ้น และลดพื้นที่การให้บริการแบบ ออนไซต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อีกทางหนึ่ง

จากเห็นผลจำเป็นดังที่กล่าวมาในข้างต้น ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดต้องตระหนักถึงความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นยังต้องปรับเปลี่ยนการทำงานจากเดิม เป็นการให้บริการเชิงรุกมากขึ้น ต้องเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ของสถาบัน ดังนั้น การทำงานหรือการให้บริการจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทที่เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด บทบาทของห้องสมุดที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา กล่าวโดยสรุป ดังนี้

บทบาทของห้องสมุดที่ปรับเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

1) ด้านการจัดสรรพื้นที่การบริการ มีการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย ดังนี้

 • การจัดเก้าอี้ที่นั่งอ่านแบบเว้นระยะห่าง และนั่งไม่เกิน 2 คน/โต๊ะ
 • จัดวางฉากกั้นบนโต๊ะอ่านหนังสือ
 • การทำความสะอาดพื้นที่ที่ให้บริการอย่างถูกสุขลักษณะ และสม่ำเสมอ
 • จัดวางเจลแอลกอฮอล์บริเวณประตูทางเข้า และบริเวณทางเชื่อมของแต่ะละโซนบริการ

2) ด้านการจัดบริการ

 • บริการแบบชั้นปิด (ผู้ใช้กรอกข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์)
 • บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop)
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Document delivery between faculty)
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น FB, Line, e-mail เป็นต้น
 • บริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ห้องสมุด, FB, Line, e-mail, Youtube เป็นต้น
 • บริการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะสหวิทยาการ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ของสาขาวิชา โดยจัดในรูปแบบออนไลน์, ออนไซต์ และแบบผสม (ออนไลน์ +ออนไซต์) หัวข้อการจัดอบรม ได้แก่ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย, การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, การเขียนบทความวิชาการ, การเขียนอ้างอิงเอกสารวิชาการ และการใช้งานโปรแกรม Turnitin เป็นต้น
 • บริการฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษาแบบออนไลน์

3) ด้านบุคลากร

 • การจัดพื้นที่โต๊ะทำงานให้เว้นระยะห่างตามเหมาะสม และปลอดภัย
 • สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ให้บริการ
 • ล้างมือบ่อย ๆ และกดเจแอลกอฮอล์ทุกครั้งภายหลังการให้บริการ
 • งดการรับประทานอาหารร่วมกัน
 • เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี
 • เพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • เพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร

Kanokwan Chinon

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :