การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Blog) Date/Time Formula ใน Google Sheets

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ครั้งที่ 8: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การให้บริการ Access Control”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 7: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การให้บริการ Counter Services”

(Blog) Text Functions Formula ใน Google Sheets ที่ควรรู้

(Blog) เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 6: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดำเนินการเพื่อป้องกันการละเมิดฐานความรับผิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ: พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

(Blog) เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อ  KKU Google Workspace  แบบ Unlimited Storage  กำลังสิ้นสุด 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 5: เรื่อง “ระบบสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  e-benefits”

ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุด มข. ร่วมโครงการ KKUL Blog  Award 2024

สำนักหอสมุดเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

Key Success

@KKU Library

CATAGORIES

TAG

Search & Filter

  • Categories

  • Tags

by KM TEAM@Khon Kaen University Library