การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Author: Siriporn Tiwasing

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์มาเกือบ 30 ปี (บรรจุปี 2537)

(Blog) เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

“ผลิตสื่อได้ดึงดูด มีทักษะการสื่อสาร และแม่นยำในเนื่้อหา การนำเสนอการเลิศแล้ว” ถอดความรู้จากการห้องเรียนในการแนะนำการเตรียมตัวนำเสนองานให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นงานที่ผช.บริการมอบหมาย กรรมการ จากประสบการณ์ที่ได้นำเสนอในวาระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวทีวิชาการ การเตรียมทีมงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการได้เรียนรู้จากวงการการเป็น…

รู้ไหมการส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ผู้ทรงคุณวุฒิเค้าดูอะไรบ้าง

พี่ตุ่นนำสรุปจากคอร์สการอบรมเรื่อง “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” จัดโดยสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ปขมท. เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ ถ้าเราได้รับการทาบทามให้มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เราต้องทำการประเมินผู้ส่งผลงานอย่างไรบ้าง และในมุมกลับการอบรมก็แสดงให้เห็นว่า ผู้ส่งผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ ต้องเตรียมผลงานวิชาการอย่างไรเพื่อที่จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผ่าน สิ่งที่ต้องรู้เพื่อการเตรียมตัวที่ดี1. รู้จังหวะ เวลา ที่จะยื่นพิจารณาเลื่อนระดับ มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงระยะเวลาของผลงาน (ผลงานย้อนหลัง) สามารถขอดูข้อมูลกับกจ.2.…

(Blog) ใช้กระดาษแผ่นเดียวในการสร้างคุณภาพการทำงาน

พี่ตุ่นได้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาตนเองด้วยงบประมาณรายบุคคล 3500 บาท และได้สรุปสาระสำคัญเอาไปใช้ในการจัดรายการวิทยุ FM103 Mhz. รายการ The KKU life long Learning for all และเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อคนทำงานอย่างพวกเราๆ ค่ะ จึงอยากแบ่งปันการคว้าผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยการสรุปข้อมูลที่สำคัญในกระดาษแผ่นเดียว วันนี้ค่ะ พี่ตุ่นมีเรื่องที่คนหมู่มากจะได้ได้นำไปใช้ประโยชน์ค่ะ นั่นก็คือ…