การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ของเราขอมาแชร์รูปแบบในการให้บริการด้วยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของเรากันได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น แบบทุกที่ ทุกเวลา กันนะคะ

เนื่องจากปัจจุบันเราต่างปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบให้เราต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน แต่เราก็คงไม่ละทิ้งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการให้บริการที่ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ ตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้

เราจะขอนำตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่ทางทีมห้องสมุดของพวกเราได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อสำรวจความคิดเห็น ความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งแบบสอบถามนั้นได้สร้างขึ้นโดยแยกออกไปตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เช่น แบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบลงทะเบียน และแบบประเมิน เป็นต้น

โดยวันนี้เราจะขอนำตัวอย่างในการออกแบบสำรวจความต้องการใช้ NB เพื่อการศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรให้ห้องสมุดคณะสหวิทยาการรับผิดชอบในการให้บริการแก่น้อง ๆ นักศึกษา จำนวน 74 เครื่อง แต่ด้วยจำนวนนักศึกษาที่มีความต้องการใช้มีมากกว่าจำนวนของ NB ดังนั้น ทางห้องสมุดจึงได้ออกแบบแบบสอบถามความต้องการใช้แก่น้อง ๆ นักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการสำรวจความต้องการที่แท้จริง รวมไปถึงสนับสนุนการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ มาดูขั้นตอนการจัดทำกันเลยค่ะ

: แบบฟอร์มการจองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการเรียนรู้ของห้องสมุดช่อ วายุภักตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ดำเนินการสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย โดยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยการเลือกใช้ Google Form ดังตัวอย่าง

2. ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายทางช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Website ของห้องสมุด (สร้าง QR Code หรือ link ในการเข้าถึง)

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากสเปรดชีต เพื่อนำไปวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

4. นำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบของ Looker Studio