(Blog) เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อ  KKU Google Workspace  แบบ Unlimited Storage  กำลังสิ้นสุด 

 จาก Google ประกาศนโยบายการจำกัดพื้นที่การให้บริการ Google Workspace จากแบบ Unlimited เมือปี 2566       และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำเป็นต้องปรับลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของ KKU Google Workspace สำหรับประชากรชาว มข. ให้ใช้ได้เพียง 100 GB สำหรับบุคลากร และ 50 GB สำหรับนักศึกษาและผู้ใช้งานตลอดชีพ (ศิษย์เก่าและผู้เกษียณ)  เราต้องบริหารจัดการตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกินโค้วต้าและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องเข้าสู่ Mode Read-only หมายถึง ทุกคนจะ save/write/upload เข้าใน Google Drive ไม่ได้อีกต่อไป   ขั้นตอนแรกสำรวจก่อนว่าพื้นทีการใช้งานใน Google Drive ของเราเกิน 100 GB หรือไม่ ดังนี้ สำรวจแล้ว Google Workspace แล้ว พื้นที่เกิน 100 GB […]

(Blog) “Information and Library Science Education for the Next Generation Professionals and Researchers ” by Prof.Gobinda Chowdhury Department of Computer&Information Sciences (iSchool) Strathclyde University, Glasgow

สำนักหอสมุดได้ส่งบุคลากรจำนวน 4 คน ได้แก่ นางยุภาพร ทองน้อย นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์และนางสาวนิติยา ศรีวรเดชไไพศาล เข้าร่วมการประชุม The 7th I-LISS International Conference 2023 “Transforming Information and Library Education and Profession for the Next” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2566 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดโดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการเสวนาทางวิชาการในแวดวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศหลายท่าน ทั้งนี้หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจคือเรื่อง “Information and Library Science Education for the Next Generation Professionals and Researchers ” บรรยายโดย Prof.Gobinda Chowdhury สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ […]

(Blog) ความสำคัญของการจัดทำ RoPA กับงานห้องสมุด ตามกฏหมาย PDPA

สรุปสาระสำคัญของการจัดอบรมเรื่อง “ความสำคัญของการจัดทำ RoPA กับงานห้องสมุดตามกฏหมาย PDPA “ วิทยากรโดยนางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 12 มิถุนายน  2566 เวลา 13.00-16.30 น โดยห้องประชุมออนไลน์ ดังนี้  การจัดทำRoPA (RoPA of Processing Activities)หรือการบันทึกรายการของกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ถูกกำหนดด้วยกฏหมายกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตราที่ 39 (และมาตราที 40) เป็นกฏหมายที่ให้สิทธิกับเข้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลอนุญาต โดยกฏหมายได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และถูกเลือนให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องตามกฏหมาย PAPA มีดังนี้  ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมาย PDPA ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sentitive […]

 (Blog) AI all around : Seriees 2 ประวัติศาสตร์ของ Ai

ปี ค.ศ. 1950 Alan Turing เป็นผู้คิดค้นคำว่า AI หรือ Artificial Intelligence โดยการตั้งคำถามว่า “เครื่องจักรจะสามารถคิดได้เหมือนมนุษย์หรือไม่?” และได้คิดค้น“การทดสอบของทัวริง” (Touring Test) ขึ้น โดยการทดสอบนี้เป็นการทดสอบความสามารถของ Ai สามารถใช้ความคิดได้ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับมนุษย์หรือไม่ ซึ่งในการทดสอบจะกำหนดให้ปัญญาประดิษฐ์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินพิจารณาว่าการกระทำนั้นเกิดจากปัญญาประดิษฐ์หรือจากมนุษย์หากผู้ตัดสินที่เป็นมนุษย์แยกแยะไม่ได้ ปัญญาประดิษฐ์นั้นก็จะผ่านการทดสอบค.ศ. 1955 เกิด AI ตัวแรกที่ถูกนำมาใช้งานเพื่อเล่นเกมส์ค.ศ. 1957 Artificial Neuron Network หรือโครงข่ายประสาทเทียมถูกคิดค้นขึ้นมาค.ศ. 1961 Ai ถูกนำมาใช้ในขบวนการผลิตรถยนต์ค.ศ. 1964 Natural Language Processing ถูกเข้าใจโดย Aiค.ศ. 1965 เกิด Chatbot เกิดตัวแรกของโลกที่สนทนาได้คล้ายคลึงกับภาษามนุษย์ค.ศ. 1967-1976 เกิดปรากฏการณ์ 1st Ai Winter นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ขาดแคลนเงินทุนที่สนับสนุนจากรัฐบาลสำหรับการวิจัยและพัฒนา Ai และเวลาดังกล่าวการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ก็ลดลงเช่นกันค.ศ. 1980 เกิด Expert […]

 (Blog) AI all around : Series 1  : ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI คืออะไร

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีความฉลาดและทักษะในการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ไขปัญหาได้เหมือมนุษย์ โดยที่จะพัฒนา Ai ให้เหมือนกับมนุษย์ได้นั้น เราต้องรู้จักก่อนว่าสมองของมมนุษย์เป็นอย่างไร สมองของมนุษย์ประกอบไปด้วยไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Dendrite Cell Body และ Axon รวมเรียกเรียกว่าเซลล์ประสาท (Neuron) โดยมีเป็นล้านๆ เซลล์ในสมอง มีการรับส่งข้อมูลระหว่างเซลล์โดยใช้กระแสไฟฟ้า เรียนรู้กฏเกณฑ์และใช้กฏเกณฑ์ที่ได้เรียนรู้มาเป็นไกด์ไลน์ในการคิดวิเคราะห์ Artificial Neural Network (ANN) ภาษาไทยเรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียม หรือสมองกล จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับสมองของมนุษย์ ANN มี Processing Unit ที่ประกอบไปด้วย In put และ out pu tและถูกเชื่อมต่อกันด้วยโหนด (Node) และถูกให้เรียนรู้กฏเกณฑ์ต่างๆ เพื่อที่จะกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับโดยขบวนการนี้เรียกว่า Backpropagation Process การเรียนรู้ว่าการคิดวิเคราะห์ของANN เรียกว่า Backpropagationนั้น ใช้หลักการคือ หนึ่ง input จะต้องมี […]

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons