แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ครั้งที่ 9: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าใช้งานโปรแกรม Global Exam”

เมื่อวันวันพุธที่ 27มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่อง “การเข้าใช้งานโปรแกรม Global Exam” ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โดยมี โดย นางสาววราภรณ์ พนมศิริ หัวหน้าหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ เป็นวิทยากร จำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน

สไลด์ประกอบการ KM : https://drive.google.com/file/d/1kNkQIFlEYMmj-3WsMoUzvfybxigfrL9o/view?usp=sharing

คลิปย้อนหลัง : https://drive.google.com/file/d/1vhJ48ncQamBiO4-YxFnZ6_Gh8Lqdwn24/view?usp=sharing

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons