หมวดหมู่ : APPSHEET HACTKTHON

 • All Posts
 • APPSHEET HACTKTHON
 • COPs: การบริการ
 • COPs: จัดการทรัพยากรและสารสนเทศ
 • COPs: บริหาร และอำนวยการ
 • COPs: แผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Design Thinking
 • KKUL Activities
 • KKUL Blog
 • KKUL Share & Learn
 • PULINET
 • Uncategorized
 • หน่วยการเงินและบัญชี
 • หน่วยคลังและพัสดุ
 • หน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • หน่วยบริการห้องสมุดเครือข่าย
 • หน่วยบริหาร ธุรการ และทรัพยากรบุคคล
 • หน่วยพื้นที่และจัดการข้อมูลบริการ
 • หน่วยวิเคราะห์และจัดการระบบสารสนเทศ
 • หน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม
 • หน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 • หน่วยแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพ
 • หน่วยให้คำปรึกษาแนะนำ
 • องค์ความรู้
 • เครือข่ายการจัดการความรู้
  •   Back
  • รายงานการวิจัย/วิเคราะห์
  • คู่มือปฏิบัติงาน
  • Share & Learn
  • TQM
  • PULINET
ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบไม่ต้องเขียนโค๊ด กับโครงการ APPSHEET HACKATHON x DIGITAL TRANSFORMATION 2024

March 7, 2024/

คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบไม่ต้องเขียนโค๊ด กับโครงการ APPSHEET HACKATHON x DIGITAL TRANSFORMATION 2024เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบเดิมๆ Manual Workflow ให้ Digital Automation Workflow ผ่านการพัฒนาแอพลิเคชั่นในรูปแบบ “Build app no code”…

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons