(Blog) Text Functions Formula ใน Google Sheets ที่ควรรู้

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Text Functions ใน Google sheet เป็นคำสั่งที่ใช้จัดการข้อมูลประเภทข้อความนั่นเองค่ะ เพื่อให้เราเข้าใจคำสั่งนั้น ๆ วันนี้จะมาแนะนำคำสั่งพื้นฐานสำหรับใช้จัดการข้อมูล เพื่อใช้งาน Google sheet ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกันค่ะ
ตัวอย่างที่ 1 การใช้คำสั่ง LEN TRIM LEFT RIGHT MID UPPER LOWER และ PROPER ไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยค่ะ

LEN – คือ การนับตัวอักษร ตัวเลข และช่องว่างทั้งหมด
TRIM – คือ การลบช่องว่างทั้งหมดออกจากข้อความ ทั้งที่อยู่ด้านหน้า ด้านหลัง และเว้นวรรคที่มากกว่า 1 ครั้ง
LEFT – คือ การส่งกลับอักขระจำนวนหนึ่งที่อยู่ในลำดับแรก ๆ จากทางด้านซ้าย
RIGHT – คือ การส่งกลับอักขระจำนวนหนึ่งที่อยู่ในลำดับแรก ๆ จากทางด้านขวา
MID – คือ การส่งกลับอักขระจำนวนหนึ่ง จากตำแหน่งที่ระบุ ตามจำนวนอักขระที่ระบุ
UPPER – คือ การเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
LOWER – คือ การเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
PROPER – คือ การเปลี่ยนตัวอักษรแรกให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอย่างที่ 2 การใช้คำสั่ง REPLACE, SUBSTITUTE และ SEARCH ไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยค่ะ

REPLACE – คือ การแทนที่ส่วนของข้อความเก่าตามตำแหน่งที่ระบุ ด้วยข้อความใหม่ โดยระบุอักขระที่ต้องการแสดง
SUBSTITUTE – คือ การแทนที่ส่วนของข้อความเก่า ด้วยข้อความใหม่ตามที่ระบุ
SEARCH – คือ การค้นหาข้อความหนึ่ง ภายในเซลล์ที่ระบุ และส่งกลับหมายเลขของตําแหน่งข้อความ
ลองนำไปปรับใช้กับข้อมูลที่มีกันดูนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะ ครั้งต่อไปจะมานำเสนอ Formula ที่เกี่ยวข้องกับ Date/Time ใน Google Sheets ค่ะ

Maethaya Saomalee

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :