การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 AI all around : Seriees 2 ประวัติศาสตร์ของ Ai

AI all around : Series 1  : ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI คืออะไร

ทบทวนการใช้ MS Word

รายละเอียดโครงการ KKUL Blog  Award 2023 สำหรับบุคลากรในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :”การให้บริการห้องประชุม mini production house”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “เขายืมเรา..เรายืมเขา KKUL’s Interlibrary Loan Service”

KM เรื่อง : การใช้ VR Headset ท่องโลกเสมือนทางดิจิตอล: Metaverse experience

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนใบเสร็จรับเงินอย่างไรให้สมบูรณ์

คณะกรรมการ KM ร่วมจัดอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการบริการและบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน PULINET 2023

กิจกรรม KM เรื่อง : Design Thinking สู่การปฏิบัติ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงานห้องสมุด

ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) หนึ่งองค์ความรู้สำคัญในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6

Key Success

@KKU Library

CATAGORIES

TAG

Search & Filter

  • Categories

  • Tags

by KM TEAM@Khon Kaen University Library