การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: “การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (routine to research : R2R) และตัวอย่างการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: “เครื่องมือตรวจจับ AI และแนวปฏิบัติในการนำ AI มาใช้ในการเขียนผลงานวิชาการ” (EP 3) Online

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: “เครื่องมือ AI เบื้องต้น เพื่อสนับสนุบการวิจัย” (EP 2) Online

รู้ไหมการส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ผู้ทรงคุณวุฒิเค้าดูอะไรบ้าง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: “บริการและเครื่องมือสนับสนุบการวิจัยยุคใหม่” (EP 1) Online

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: KM Catalog

กิจกรรมมอบรางวัลในโครงการ KKUL BLOG AWARD 2023

คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในโครงการ KKUL BLOG AWARD 2023

วิธีลบเส้นสีแดงตรวจคำผิดใน word ง่าย ๆ

(Blog) วิธีการตรวจสอบรายชื่อวารสารว่ามีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science หรือไม่ด้วย Web of Science Master Journal List

Key Success

@KKU Library

CATAGORIES

TAG

Search & Filter

  • Categories

  • Tags

by KM TEAM@Khon Kaen University Library