All KM Activities

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 6: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดำเนินการเพื่อป้องกันการละเมิดฐานความรับผิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ: พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

>> อ่านต่อ...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: “การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (routine to research : R2R) และตัวอย่างการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์”

>> อ่านต่อ...
by KM TEAM@Khon Kaen University Library
Post Views: 40

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :