สำนักหอสมุดเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 สำนักหอสมุดเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ณ อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม สำนักหอสมุด และนางยุวดี เพชระ กรรมการ เป็นตัวแทนเข้าร่วม เพื่อศึกษาดูงานและหาเวทีนำเสนอให้กับบุคลากรสำนักหอสมุด อีกช่องทางหนึ่ง

วันแรก ปาฐกถาพิเศษ เปลี่ยนผ่านเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล (Transform with Digital Transformation) โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกประจำกระทรวงศึกษาธิการ

บรรยายพิเศษ แนวนโยบายการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาในพลวัตที่เปลี่ยนไปกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทย โดย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การเสวนาวิชาการ โลกการศึกษาในยุคความรู้อายุสั้นแต่คนอายุยาว โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ เลขาธิการ สมาคมเมตาเวิร์สไทย ประธานบริหาร บ.ดิ บิ๊กแบงค์ เทอรี่ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนต่างๆ ทั้งแบบนำเสนอ (Oral) และโปสเตอร์ (Poster) ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน, การพัฒนางานประจำ, งานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรทุกส่วนงานของห้องสมุด

Yuwadee Phetchara

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :