การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Month: June 2023

(Blog) ปรับแนวคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันส่งผลกระทบต่อธรรมชาติก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพื้นที่วางถังขยะสำหรับผู้ใช้บริการในการทิ้งขยะ และในทุกวันจะมีพนักงานทำความสะอาดมานำขยะเหล่านั้นไปกำจัด ขยะที่นำไปกำจัดไม่ได้มีการคัดแยกมาก่อนอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกเพื่อนำขยะชนิดต่าง ๆ เข้าสู่การรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้จัดการปัญหาขยะได้อย่างเห็นผล สามารถช่วยลดปริมาณขยะ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหาดังกล่าวห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่าการคัดแยกขยะ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยจัดการขยะของหน่วยงาน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์…

(Blog) ใช้กระดาษแผ่นเดียวในการสร้างคุณภาพการทำงาน

พี่ตุ่นได้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาตนเองด้วยงบประมาณรายบุคคล 3500 บาท และได้สรุปสาระสำคัญเอาไปใช้ในการจัดรายการวิทยุ FM103 Mhz. รายการ The KKU life long Learning for all และเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อคนทำงานอย่างพวกเราๆ ค่ะ จึงอยากแบ่งปันการคว้าผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยการสรุปข้อมูลที่สำคัญในกระดาษแผ่นเดียว วันนี้ค่ะ พี่ตุ่นมีเรื่องที่คนหมู่มากจะได้ได้นำไปใช้ประโยชน์ค่ะ นั่นก็คือ…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :”การใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “การใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD” โดยมี นายปิติพงศ์ พิมพา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :“แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน Customer engagement & Social contribution”กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน Customer engagement & Social contribution” โดยมี ดร.จันทรรัตน…