ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบไม่ต้องเขียนโค๊ด กับโครงการ APPSHEET HACKATHON x DIGITAL TRANSFORMATION 2024

คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบไม่ต้องเขียนโค๊ด กับโครงการ APPSHEET HACKATHON x DIGITAL TRANSFORMATION 2024
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบเดิมๆ Manual Workflow ให้ Digital Automation Workflow ผ่านการพัฒนาแอพลิเคชั่นในรูปแบบ “Build app no code” ด้วย Appsheet
รายละเอียดการร่วมกิจกรรม
1.สมัครเข้าร่วมอบรมโดยเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มงาน อย่างน้อย 1 ทีมๆ ละ 1-2 คน หรือระหว่างกลุ่มงานก็ได้
2.เข้าร่วมอบรม การพัฒนาแอพลิเคชั่นในรูปแบบ “Build app no code” ด้วย Appsheet จำนวน 6 ครั้ง รูปแบบ: Online: Google meet/Onsite: ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
EP1: System Design | เริ่มต้นและการออกแบบ Workflow Diagram วันเวลาที่อบรม: 12 มีนาคม 2567 เวลา 9.30-11.30 น. โดย: ทีม IT และ KM
EP2: Database & Datatype | การสร้างฐานข้อมูลและตาราง, การสร้างแบบฟอร์ม วันเวลาที่อบรม: 26 มีนาคม 2567 เวลา 9.30-11.30 น. โดย: ปิติพงษ์ พิมพ์พา/ทีม IT
EP3: Button & Action: การสร้างหน้าแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ วันเวลาที่อบรม: 2 เมษายน 2567 เวลา 9.30-11.30 น. โดย: ภานุวัตร อุทัยบาล/ทีม IT
EP4: Advance Formula | การใส่สูตรในตำแหน่งต่าง ๆ และวิธีการศึกษาการใช้สูตร วันเวลาที่อบรม: 23 เมษายน 2567 เวลา 9.30-11.30 น. โดย: ธีรยุทธ บาลชน/ทีม IT
EP5: Notification & Automation | การเชื่อมต่อ Line Notify, Email Notify, และ Google Calendar วันเวลาที่อบรม: 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30-11.30 น. โดย: ดลบวรภัทร มีกุญชร/ทีม IT
EP6: Hackathon Deploy | ทดสอบและเผยแพร่ระบบ วันเวลาที่อบรม: 11 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30-11.30 น. โดย: ทีม IT และ KM
3.ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2567
4.บุคลากรสำนักหอสมุด มข. มีสิทธิ์เข้าร่วมและได้รับรางวัลและเกียรติบัตรทุกคน
5.รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับใบประกาศ พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับใบประกาศ พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 รับใบประกาศ พร้อมของที่ระลึก
รางวัล Popular Vote 1 รางวัลรับใบประกาศ พร้อมของที่ระลึก

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons