หมวดหมู่ : COPs: การบริการ

TAG

บทความ
ที่น่าสนใจ

ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ (ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์) เป็นห้องสมุดระดับคณะที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะสหวิทยาการ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการปฏิบัติงานนั้นจะต้องขับเคลื่อนไปตามแผนยุทธศาสตร์ของทั้ง 2 ส่วนงาน เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในบทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงการนำรูปแบบการบริหารจัดการงานที่มีคุณภาพ คือ วงจร PDCA ที่ทางห้องสมุดคณะสหวิทยาการได้นำมากำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดี และนำมาซึ่งความพึงพอใจในที่สุด โดยวงจรดังกล่าวนั้นจะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนหรือวิธิการทำงานที่ชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอนและเป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นตัวสะท้อนปัญหาในการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ …

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาบอกทริคเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการใส่เลขหน้าใน MS Word ของงานเอกสารที่มีหน้าแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน มีวิธีการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 สร้างหน้าเอกสารแบบแนวตั้ง และแนวนอน โดยไปที่เมนู Layout –> คลิก Breaks –> คลิกที่ Next …

แต่ไหนแต่ไรมา เราต่างก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าทักษะทางภาษานั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตไม่ว่าในยุคไหน โดยเฉพาะชัดเจนมากยิ่งขึ้นใน พ.ศ. นี้ ที่โลกเปิดกว้างมีลักษณะพื้นที่เป็นเพียงหนึ่งเดียว มีผู้คนจำนวนมาก หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายการศึกษา หลากหลายวัฒนธรรม ต่างขยับขยายพื้นที่การอยู่อาศัยให้ทำมาหากินได้สะดวกและเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น โดยไม่ยึดติดที่ประเทศที่ตัวเองกำเนิดเท่านั้น ดังนั้น การใช้ภาษาสื่อสารจึงสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก เช่นเดียวกันในการทำงานปัจจุบัน โดยเฉพาะเรา ๆ ที่ทำงานบริการในสถาบันการศึกษา ที่ทำให้เราได้พบเจอชาวต่างชาติอยู่เป็นประจำและต้องได้มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแค่การถามทางเจอกันชั่วประเดี๋ยว ไปจนถึงการให้บริการแก่ชาวต่างชาติแบบเป็นทางการ บางคนกังวลใจ …

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่อง “การให้บริการ Access Control” ออนไลน์ (Zoom) โดยมี โดย นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ หัวหน้างานบริการ และนายศิวะนัท …

เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่อง “การให้บริการ Counter Services” ออนไลน์ (Zoom) โดยมี นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ หัวหน้างานบริการ นางยุพา ดวงพิมพ์ …

 จาก Google ประกาศนโยบายการจำกัดพื้นที่การให้บริการ Google Workspace จากแบบ Unlimited เมือปี 2566       และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำเป็นต้องปรับลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของ KKU Google Workspace สำหรับประชากรชาว มข. ให้ใช้ได้เพียง …

เมื่อไม่นานมานี้ อ่านเจอบทความของ หัตถพันธ์ วงชารี เขียนเกี่ยวกับการเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงตามรูปแบบของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ในวารสารห้องสมุด ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 และเคยเจอคำถามจากผู้ใช้บริการว่า APA 7th ed. ต่างจากเวอร์ชั่นเดิมๆ อย่างไร เลยอยากมาแชร์สิ่งที่อ่าน …

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การรวบรวม e-book และ e-journal” ด้วย Looker ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมีนางสาวเมธยา เสามะลี บรรณารักษ์ชำนาญการ …

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “เครื่องมือตรวจจับ AI และแนวปฏิบัติในการนำ AI มาใช้ในการเขียนผลงานวิชาการ” (EP 3) Online● Turnitin for …

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :เครื่องมือ AI เบื้องต้น เพื่อสนับสนุบการวิจัย” (EP 2) Onlineแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่ให้บริการ ทั้ง 3 เครื่องมือ● Chat …

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :