หมวดหมู่ : KKUL Activities

 • All Posts
 • APPSHEET HACTKTHON
 • COPs: การบริการ
 • COPs: จัดการทรัพยากรและสารสนเทศ
 • COPs: บริหาร และอำนวยการ
 • COPs: แผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Design Thinking
 • KKUL Activities
 • KKUL Blog
 • KKUL Share & Learn
 • PULINET
 • Uncategorized
 • หน่วยการเงินและบัญชี
 • หน่วยคลังและพัสดุ
 • หน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • หน่วยบริการห้องสมุดเครือข่าย
 • หน่วยบริหาร ธุรการ และทรัพยากรบุคคล
 • หน่วยพื้นที่และจัดการข้อมูลบริการ
 • หน่วยวิเคราะห์และจัดการระบบสารสนเทศ
 • หน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม
 • หน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 • หน่วยแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพ
 • หน่วยให้คำปรึกษาแนะนำ
 • องค์ความรู้
 • เครือข่ายการจัดการความรู้
  •   Back
  • รายงานการวิจัย/วิเคราะห์
  • คู่มือปฏิบัติงาน
  • Share & Learn
  • TQM
  • PULINET
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ครั้งที่ 9: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าใช้งานโปรแกรม Global Exam”

March 28, 2024/

เมื่อวันวันพุธที่ 27มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่อง “การเข้าใช้งานโปรแกรม Global Exam” ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โดยมี โดย นางสาววราภรณ์ พนมศิริ หัวหน้าหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ…

ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบไม่ต้องเขียนโค๊ด กับโครงการ APPSHEET HACKATHON x DIGITAL TRANSFORMATION 2024

March 7, 2024/

คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบไม่ต้องเขียนโค๊ด กับโครงการ APPSHEET HACKATHON x DIGITAL TRANSFORMATION 2024เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบเดิมๆ Manual Workflow ให้ Digital Automation Workflow ผ่านการพัฒนาแอพลิเคชั่นในรูปแบบ “Build app no code”…

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ครั้งที่ 8: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การให้บริการ Access Control”

February 16, 2024/

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่อง “การให้บริการ Access Control” ออนไลน์ (Zoom) โดยมี โดย นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์…

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 7: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การให้บริการ Counter Services”

February 15, 2024/

เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่อง “การให้บริการ Counter Services” ออนไลน์ (Zoom) โดยมี นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ หัวหน้างานบริการ…

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 6: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดำเนินการเพื่อป้องกันการละเมิดฐานความรับผิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ: พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

February 6, 2024/

เมื่อวันวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่อง “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง”” ห้องประชุมดอกคูน หัวข้อและวิทยากรดังนี้1.หน้าที่กรรมการ TOR/กำหนดราคากลาง/พิจารณาผล/ตรวจรับของ การจัดซื้อตำราแและฐานข้อมูล โดย นางสาวสุทธิลักษณ์…

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 5: เรื่อง “ระบบสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  e-benefits”

January 30, 2024/

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ระบบสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  e-benefits” ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นางสาวจิตรลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล   หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ…

สำนักหอสมุดเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

January 16, 2024/

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 สำนักหอสมุดเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ณ อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม สำนักหอสมุด และนางยุวดี เพชระ กรรมการ…

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

January 16, 2024/

PULINET เป็นการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีแบบเปิดกว้างสำหรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น สำหรับในปี 2567 นี้ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The…

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 4: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “How to move on Google Drive to OneDrive”

January 16, 2024/

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “How to move on Google Drive to OneDrive” ออนไลน์ผ่าน…

สำนักหอสมุด มข. คว้ารางวัลดีเด่นจากเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14th PULINET National Conference – PULINET 2024)

January 15, 2024/

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14th PULINET Online National Conference – PULINET 2024) ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2567…

Load More

End of Content.

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons