การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Month: July 2023

(Blog) “Information and Library Science Education for the Next Generation Professionals and Researchers ” by Prof.Gobinda Chowdhury Department of Computer&Information Sciences (iSchool) Strathclyde University, Glasgow

สำนักหอสมุดได้ส่งบุคลากรจำนวน 4 คน ได้แก่ นางยุภาพร ทองน้อย นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์และนางสาวนิติยา ศรีวรเดชไไพศาล เข้าร่วมการประชุม The 7th I-LISS International Conference 2023 “Transforming Information…

(Blog) Sci Space กับการทำวิจัย

วันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ทำวิจัยทุกท่าน ทำวิจัยได้สนุก ช่วยย่นระยะเวลาในการทำวิจัยให้สั้นลงได้ เครื่องมือนั้นคือ Sci Space นั้นเองงง ขั้นตอนการเข้าใช้งานง่ายแสนง่าย นักวิจัยสามารถสืบค้นบทความผ่านหน้าเว็บของ Sci Space หากใช้งานนอกเขต มข. แนะนำให้ผู้ใช้ติดตั้ง และเชื่อมต่อ VPN KKU (https://vpn-portal.kku.ac.th/) ก่อนการสืบค้นบทความ รวมถึงผู้ใช้ยังสามารถอัพโหลดไฟล์บทความที่ดาวน์โหลดจากฐานข้อมูลออนไลน์เข้าไปด้วยตัวเองได้อีกด้วย…

(Blog) เมื่อหนังสือเล่มใหญ่ อ่านได้บนอุปกรณ์พกพา Ep.2

สำนักพิมพ์ Elsevier เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือทางทันตกรรมฉบับพิมพ์ออกจำหน่าย และมี e-book ของหนังสือเล่มนั้นให้ผู้อ่านได้เข้าไปอ่าน โดยระบุไว้ในตัวเล่มฉบับพิมพ์ว่า e-book ของหนังสือเล่มนั้น ผู้อ่านสามารถอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ ในปัจจุบันทุกคนมีสมาร์ทโฟน ( smartphone) ที่เป็นอุปกรณ์พกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักพิมพ์ Elsevier ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน inkling สำหรับอ่าน…

(Blog) การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form, Google Sheets และการนำเสนอด้วย Looker Studio เพื่อสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันนี้ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ของเราขอมาแชร์รูปแบบในการให้บริการด้วยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของเรากันได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น แบบทุกที่ ทุกเวลา กันนะคะ เนื่องจากปัจจุบันเราต่างปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบให้เราต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน แต่เราก็คงไม่ละทิ้งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการให้บริการที่ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ ตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้ เราจะขอนำตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่ทางทีมห้องสมุดของพวกเราได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อสำรวจความคิดเห็น ความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ…

(Blog) ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ต่อการปรับตัวของห้องสมุด ในบริบทห้องสมุดช่อ วายุภักตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีภารกิจหลัก คือ การจัดหา รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของนักศึกษาอาจารย์ อาจารย์ และบุคลากรของคณะสหวิทยาการ รวมไปถึงคณะต่าง ๆ ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนอกจากนั้นแล้วห้องสมุดยังมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง…

(Blog) ความสำคัญของการจัดทำ RoPA กับงานห้องสมุด ตามกฏหมาย PDPA

สรุปสาระสำคัญของการจัดอบรมเรื่อง “ความสำคัญของการจัดทำ RoPA กับงานห้องสมุดตามกฏหมาย PDPA “ วิทยากรโดยนางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น โดยห้องประชุมออนไลน์ ดังนี้ การจัดทำRoPA…

(Blog) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขยะสำหรับห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันส่งผลกระทบต่อธรรมชาติก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพื้นที่วางถังขยะสำหรับผู้ใช้บริการในการทิ้งขยะ และในทุกวันจะมีพนักงานทำความสะอาดมานำขยะเหล่านั้นไปกำจัด ขยะที่นำไปกำจัดไม่ได้มีการคัดแยกมาก่อนอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกเพื่อนำขยะชนิดต่าง ๆ เข้าสู่การรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้จัดการปัญหาขยะได้อย่างเห็นผล สามารถช่วยลดปริมาณขยะ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหาดังกล่าว ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่าการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการข้อมูลขยะ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยจัดการขยะของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

(Blog) เมื่อหนังสือเล่มใหญ่ อ่านได้บนอุปกรณ์พกพา

เป็นที่ทราบกันดีว่า หนังสือทางทันตกรรมฉบับภาษาอังกฤษที่มีให้บริการในห้องสมุดล้วนมีเล่มใหญ่ ผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือออกไป จำเป็นต้องแบกน้ำหนักของหนังสือเล่มนั้นกลับไปที่พัก การอ่านหนังสืออาจจะต้องอ่านในที่พักหรือที่ทำงานเท่านั้น ไม่สามารถถือไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก สำนักพิมพ์ Elsevier เป็นสำนักพิมพ์หนึ่งที่ผลิตหนังสือทางทันตกรรมฉบับพิมพ์ออกจำหน่าย และยังมี e-book ของหนังสือเล่มนั้นให้ผู้อ่านได้เข้าไปอ่าน ซึ่งห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดใช้ e-book ของหนังสือในหลายชื่อ สำนักพิมพ์ Elsevier…