สำนักหอสมุด มข. คว้ารางวัลดีเด่นจากเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14th PULINET National Conference – PULINET 2024)

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14th PULINET Online National Conference – PULINET 2024) ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2567 จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภายใต้กรอบแนวคิด “Better Libraries: Honour Yesterday, Celebrate Today, Embrace Tomorrow” เป็นการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีแบบเปิดกว้างสำหรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น

ในการประชุมวิชาการได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานโดยการบรรยาย ซึ่งผลงานทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการมีความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวงการห้องสมุดและวิชาชีพ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจำนวนทั้งสิ้น 105 ผลงาน แบบโปสเตอร์ 48 ผลงาน และแบบบรรยาย 57 ผลงาน
 ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานจำนวนทั้งสิ้น 8 ผลงาน ประกอบด้วยผลงานนำเสนอด้วยโปสเตอร์จำนวน 3 ผลงาน การนำเสนอด้วยวาจาจำนวน 5 ผลงาน
ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการปรากฏว่า ผลงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจำนวน 1 รางวัลได้แก่
รางวัลระดับดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ การบริหารองค์กร (OM : Organizational Management) ผลงานเรื่อง การป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ด้วยระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์มินิเซียม: กรณีศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดนย์บวรภัทร มีกุญชร, ภานุวัตร อุทัยบาล

Nitiya Srivoradetpisal

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :