แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 5: เรื่อง “ระบบสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  e-benefits”

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ระบบสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  e-benefits” ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นางสาวจิตรลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล   หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ และ นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จัดแบบออนไซต์ จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน

สไลด์ประกอบการ KM : https://drive.google.com/file/d/1HCmNm7NDxjTQX6XRbHEwyFaIUmekQU9-/view?usp=sharing

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons