แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 6: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดำเนินการเพื่อป้องกันการละเมิดฐานความรับผิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ: พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

เมื่อวันวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่อง “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง”” ห้องประชุมดอกคูน หัวข้อและวิทยากรดังนี้1.หน้าที่กรรมการ TOR/กำหนดราคากลาง/พิจารณาผล/ตรวจรับของ การจัดซื้อตำราแและฐานข้อมูล โดย นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ และนางสาววราภรณ์ พนมศิริ หัวหน้าหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.หน้าที่กรรมการ TOR/กำหนดราคากลาง/พิจารณาผล/ตรวจรับของ การจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการทำงานและกิจกรรม โดย นางยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้าหน่วยพื้นที่และจัดการข้อมูลบริการ และนางเพ็ญแข พั่วโพธิ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน
3.หน้าที่กรรมการ TOR/กำหนดราคากลาง/พิจารณาผล/ตรวจรับของ การจ้างพัฒนาระบบ โดย นายดนย์บวรภัทร มีกุญชร นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ และนายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

4.หน้าที่กรรมการ TOR/กำหนดราคากลาง/พิจารณาผล/ตรวจรับของ การจ้างเหมาทั่วไป โดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน และ นางสาวทิพานันท์ พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและระบบอาคาร
5.หน้าที่กรรมการ TOR/กำหนดราคากลาง/พิจารณาผล/ตรวจรับของ การซื้อครุภัณฑ์ (ต่ำกว่า 500,000 บาท) โดย นายธีระยุทธ บาลชน นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ และนายพงศธร ศิลปอุไร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

จัดแบบออนไซต์ จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน

สไลด์ประกอบการ KM : https://e-learning.kku.ac.th/mod/page/view.php?id=337536

Nitiya Srivoradetpisal

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :