การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการ KKUL Blog Award 2024
รายละเอียดการร่วมกิจกรรม
1. ขอ account ในการเข้าใช้ ได้ที่ คุณวราภรณ์ พนมศิริ email : varapa@kku.ac.th
2. เขียน Blog ผ่านเว็บ https://libkm.kku.ac.th/
3. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2567
4. ประกาศรางวัลทาง เว็บ https://libkm.kku.ac.th/ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567
5. บุคลากรสำนักหอสมุด มข. มีสิทธิ์เข้าร่วมและได้รับรางวัลทุกคน

เกณฑ์การให้คะแนน โครงการ KKUL Blog Award 2024
1.เนื้อหา หรือรูปภาพน่าสนใจ และเกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ (30 คะแนน)
2.ต้องเป็นผลงานที่เขียนเอง โดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น (25 คะแนน)
3.มีความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารเนื้อหา (20 คะแนน)
4.การลำดับความสำคัญของเนื้อหามีความน่าสนใจ (15 คะแนน)
5.จำนวนบทความที่นำเสนอ (10 คะแนน)
รวม 100 คะแนน

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับใบประกาศ พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับใบประกาศ พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 รับใบประกาศ พร้อมของที่ระลึก
รางวัล The Most View Award 1 รางวัลรับใบประกาศ พร้อมของที่ระลึก