(Blog) การอ้างอิง APA 5th ed./APA 6th ed./APA 7th ed. ต่างกันอย่างไร

เมื่อไม่นานมานี้ อ่านเจอบทความของ หัตถพันธ์ วงชารี เขียนเกี่ยวกับการเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงตามรูปแบบของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ในวารสารห้องสมุด ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 และเคยเจอคำถามจากผู้ใช้บริการว่า APA 7th ed. ต่างจากเวอร์ชั่นเดิมๆ อย่างไร เลยอยากมาแชร์สิ่งที่อ่าน

เลยอยากมาแชร์ และเล่าประสบการณ์การใช้และเจอรูปแบบการอ้างอิง APA ตั้งแต่ เวอร์ชั่น 5th ed., 6th ed., และ 7th ed. เพื่อเป็นการ update ความรู้การเขียนอ้างอิง และเป็นประโยชน์ในตอบคำถามและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงรูปแบบ APA

รูปแบบอ้างอิง APA มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มี 3 เวอร์ชั่น คือ APA 5th ed., APA 6th ed., และ APA 7th ed. มาเรียนรู้กันว่า 3 เวอร์ชั่นนี้ มีเปลี่ยนแปลงจุดใดบ้าง และเป็นอย่างไร?

จุดที่ 1 เปลี่ยนแปลงการอ้างอิงผู้เขียนในเนื้อหา

ข้อสังเกตดังนี้

 • APA 5th ed. และ APA 6th ed. จะกำหนดจำนวนผู้แต่งไม่เกิน 5 คน ในการลงรายการในเนื้อหา
 • APA 7th ed. จะกำหนดจำนวนผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ในการลงรายการในเนื้อหา
การลงรายการAPA 5th ed.APA 6th ed.APA 7th ed.
ผู้แต่ง 1-2 คนPlotnik and Kouyoumdjian (2014) หรือ (Plotnik & Kouyoumdjian, 2014)
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และ รุ้งลาวัลย์ ราชัน (2554) หรือ (สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และ รุ้งลาวัลย์ ราชัน, 2554)
ผู้แต่ง 3-5 คนครั้งแรก ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน ครั้งต่อไป ให้ลงเฉพาะผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคำว่า “et al.” หรือ “และคณะ”
ครั้งแรก
Watakakisol, Suttiwan, Wongcharee, Kish, and Newcombe (2019) หรือ (Watakakisol, Suttiwan, Wongcharee, Kish, & Newcombe, 2019)
ครั้งต่อไป
Watakakisol et al. (2019) หรือ (Watakakisol et al., 2019)
ครั้งแรก
อาทิตย์ ศรีแก้ว, ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์, และ ประโยชน์ คาสวัสดิ์ (2554) หรือ (อาทิตย์ ศรีแก้ว, ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์, และ ประโยชน์ คาสวัสดิ์ , 2554)
ครั้งต่อไป
อาทิตย์ ศรีแก้ว และคณะ (2554) หรือ (อาทิตย์ ศรีแก้ว และคณะ, 2554)
มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ลงชื่อคนแรก ตามด้วยคำว่า “et al.” หรือ “และคณะ”  
เช่น
Finkelhor et al. (2019) หรือ (Finkelhor et al., 2019)
พรชิตา อุปถัมภ์ และคณะ (2562) หรือ (พรชิตา อุปถัมภ์ และคณะ, 2562)
ผู้แต่ง 6 คนขึ้นไปทุกครั้ง Wasserstein et al. (2005) หรือ (Wasserstein et al., 2005) ทุกครั้ง จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ (2554) หรือ (จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ, 2554

จุดที่ 2 เปลี่ยนแปลงการอ้างอิงสถานที่พิมพ์ในเอกสารอ้างอิง

ข้อสังเกตดังนี้

 • APA 5th ed. จะกำหนดจำนวนผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ในการลงรายการอ้างอิงท้าย
 • APA 6th ed. จะกำหนดจำนวนผู้แต่งไม่เกิน 7 คน ในการลงรายการอ้างอิงท้าย
 • APA 7th ed. จะกำหนดจำนวนผู้แต่งไม่เกิน 20 คน ในการลงรายการอ้างอิงท้าย
การลงรายการAPA 5th ed.APA 6th ed.APA 7th ed.
ผู้แต่ง 1 คน จะลงรายการชื่อผู้แต่งเหมือนกันBowlby, J. (1982). Attachment (2nd ed.). New York, NY: Basic Book.
นพมาศ อุ้งพระ. (2551). ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Bowlby, J. (1982). Attachment (2nd ed.). Basic Book.
นพมาศ อุ้งพระ. (2551). ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ผู้แต่งมากกว่า 2 คนขึ้นไปผู้แต่ง 2-6 คน  ผู้แต่ง 2-7 คน
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์, และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2556). การบริหาร ความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ. กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: แมคกรอ-ฮิล.
มีผู้เขียน 2-20 คน ให้ลงชื่อผู้เขียนทุกคน ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) หลัง ชื่อทุกคนยกเว้นคนสุดท้าย โดยก่อนชื่อของคนสุดท้ายให้ใส่เครื่องหมาย Ampersand (&) หรือคำว่า “และ” (ถ้าเป็นภาษาไทย)
Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3), 452-459. https://doi.org/10.1037/0022-3514.63.3.452
หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, พรรณระพี สุทธิวรรณ, และ สักพัฒน์ งามเอก. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายกับแนวโน้มการใช้การ ลงโทษทางร่างกาย. วารสารสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , 45(1), 341-365.
 ผู้แต่งตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ให้ลงชื่อผู้เขียน 6 คนแรก ใส่เครื่องหมาย จุลภาค (,) หลังชื่อทุกคนของ 6 คนแรก ตามด้วยคำว่า “et al.” หรือ “และคณะ”ผู้แต่งตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ให้ลงชื่อผู้เขียน 6 คนแรก ใส่เครื่องหมาย จุลภาค (,) หลังชื่อทุกคนของ 6 คนแรก ตามด้วยจุด 3 จุด “…” หน้าชื่อผู้เขียนคนสุดท้าย
Owe, E., Vignoles, V. L., Becker, M., Brown, R., Smith, P. B., Lee, S. W. S., … Jalal, B. (2012). Contextualism as an important facet of individualism-collectivism: Personhood beliefs across 37 national groups. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(1), 24-45. doi:10.1177/002202 2111430255
ยุธยา อยู่เย็น, กชกร ชานาญกิตติชัย, ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์, แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม, จิระ จิตสุภา, ศศิ พร ต่ายคา, … รวีวรรณ เอี้ยนชาศรี. (2559). การพัฒนาความรู้ความสามารถทั่วไป: กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , 12(2), 1-18.
ผู้แต่งตั้งแต่ 21 คนขึ้นไป ให้ลงชื่อผู้เขียน 19 คนแรก ใส่เครื่องหมาย จุลภาค (,) หลังชื่อทุกคนของ 19 คนแรก ตามด้วยจุด 3 จุด “…” หน้าชื่อผู้เขียนคนสุดท้าย
Owe, E., Vignoles, V. L., Becker, M., Brown, R., Smith, P. B., Lee, S. W. S., Easterbrook, M., Gadre, T., Zhang, X., Gheorghiu, M., Baguma, P., Tatarko, A., Aldhafri. S., Zinkeng, M., Schwartz, S. J., Des Rosiers, S. E., Villamar, J., Mekonnen, K. H., Regalia, C., … Jalal, B. (2012). Contextualism as an important facet of individualism-collectivism: Personhood beliefs across 37 national groups. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(1), 24-45. https://doi.org/10. 1177/0022022111430255

จุดที่ 3 เปลี่ยนแปลงการอ้างอิงสถานที่พิมพ์ในเอกสารอ้างอิง

มีข้อสังเกตดังนี้

 • APA 5th ed. และ APA 6th ed. ให้ระบุสถานที่พิมพ์ของสำนักพิมพ์นั้นๆ
 • APA 7th ed. ไม่ต้องระบุสถานที่พิมพ์ของสำนักพิมพ์นั้นๆ

มาดูตารางการเปลี่ยนแปลงกัน

การลงรายการAPA 5th ed.APA 6th ed.APA 7th ed.
ผู้แต่ง 1 คน จะลงรายการชื่อผู้แต่งเหมือนกันBowlby, J. (1982). Attachment (2nd ed.). New York, NY: Basic Book.
นพมาศ อุ้งพระ. (2551). ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Bowlby, J. (1982). Attachment (2nd ed.). Basic Book.
นพมาศ อุ้งพระ. (2551). ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จุดที่ 4 เปลี่ยนแปลงการอ้างอิง DOI ในเอกสารอ้างอิง

มีข้อสังเกตดังนี้

 • APA 5th ed. ไม่มีระบุ
 • APA 6th ed. ในกรณีที่มีเลข DOI ต้องลงคำว่า “doi:” ตามด้วยหมายเลข DOI
 • APA 7th ed. ในกรณีที่มีเลข DOI ต้องลง DOI ลิงก์แบบ URL
APA 6th ed.APA 7th ed.
Taylor, C. A., McKasson, S., Hoy, G., & DeJong, W. (2017). Parents’primary professional sources of parenting advice moderate predictors of parental attitudes toward corporal punishment. Journal of Child and Family Studies, 26(2), 652–663. doi:10.1007/s10826- 016-0586-3Taylor, C. A., McKasson, S., Hoy, G., & DeJong, W. (2017). Parents’primary professional sources of parenting advice moderate predictors of parental attitudes toward corporal punishment. Journal of Child and Family Studies, 26(2), 652–663. https://doi.org/10.1007/s10826-016-0586-3
ชลธิชา ชุนสอาด. (2562). กระบวนการกลุ่มร่วมกับการชี้แนะเพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนและจัด ระบบของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ ประยุกต์, 12(2), 28-37. doi:10.14416/j.faa.2020.02.003ชลธิชา ชุนสอาด. (2562). กระบวนการกลุ่มร่วมกับการชี้แนะเพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนและจัด ระบบของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ ประยุกต์, 12(2), 28-37. https://doi.org/10.14416/j.faa.2020.02.003

จุดที่ 5 เปลี่ยนแปลงการอ้างอิงเอกสารออนไลน์ในเอกสารอ้างอิง

มีข้อสังเกตดังนี้

 • APA 5th ed. ให้ลงรายการตามรูปแบบการอ้างอิงตามประเภทของเอกสารนั้นๆ ตามด้วย “Retrieved Month Day, Year, from https://xxxxxx” หรือคำว่า “ค้นเมื่อ วันเดืนอปี, จาก https://xxxxxx” (ถ้าเป็นภาษาไทย)
 • APA 6th ed. ให้ลงรายการตามรูปแบบการอ้างอิงตามประเภทของเอกสารนั้นๆ ตามด้วย “Retrieved from https://xxxxxx” หรือคำว่า “สืบค้นจาก https://xxxxxx”
 • APA 7th ed. ให้ลงรายการตามรูปแบบการอ้างอิงตามประเภทของเอกสารนั้นๆ ตามด้วย URL โดยไม่ต้องใส่คาว่า “Retrieved from” หรือ “สืบค้นจาก” หน้า URL
APA 5th ed.APA 6th ed.APA 7th ed.
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved December 22, 2022, from https://trove.nla.gov.au/work/
236493964?q&versionId=263255841
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from https://trove.nla.gov.au/work/
236493964?q&versionId=263255841
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. https://trove.nla.gov.au/work/236493964?q&
versionId=263255841
ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ. (2563). การใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน. วารสารครุศาสตร์ , 48(1), 63-82. ค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2564, จาก https://so02.tcithaijo.org/index.php/EDUCU /article/view/ 240831/163783ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ. (2563). การใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน. วารสารครุศาสตร์ , 48(1), 63-82. สืบค้นจาก https://so02.tcithaijo.org/index.php/EDUCU /article/view/ 240831/163783ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ. (2563). การใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน. วารสารครุศาสตร์ , 48(1), 63-82. https://so02.tcithaijo.org/index.php/EDUCU /article/view/ 240831/163783

จุดที่ 6 การเพิ่มการอ้างอิงสื่อสังคม

APA 7th ed. เพิ่มการอ้างอิงสื่อสังคม (Social Media) ภายใต้หัวข้อออนไลน์มีเดีย (Online Media)

จุดที่ 7 การย่อ URL ให้สั้น ในเอกสารอ้างอิง

APA 7th ed. อนุญาตให้ใช้ลิงก์รูปแบบสั้นจาก kku.world หรือ Bitly เข้ามาแทนที่ลิงก์ที่ยาว เพราะเว็บไซต์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเว็บไซต์ภาษาไทย มักจะตั้งชื่อ URL ที่ปรากฏให้เป็นภาษาไทยซึ่งง่ายต่อการค้นหา แต่เมื่อคัดลอก URL และวางในรายการอ้างอิงบางครั้งแล้ว กลับทำให้ URL มีจำนวนตัวอักษรที่ยาวและยากต่อการสืบค้นในภายหลัง

เอกสารอ้างอิง

หัตถพันธ์ วงชารี. (2563). การเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงตามรูปแบบของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7. วารสารห้องสมุด, 64(1), 47-64. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/240495

American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological Association (5th ed.). Washington, D.C.: Author.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, D.C.: Author.

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). Washington, D.C.: Author.

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons