(Blog) การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form, Google Sheets และการนำเสนอด้วย Looker Studio เพื่อสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันนี้ห้องสมุดคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ของเราขอมาแชร์รูปแบบในการให้บริการด้วยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของเรากันได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น แบบทุกที่ ทุกเวลา กันนะคะ เนื่องจากปัจจุบันเราต่างปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบให้เราต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน แต่เราก็คงไม่ละทิ้งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการให้บริการที่ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ ตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้ เราจะขอนำตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่ทางทีมห้องสมุดของพวกเราได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อสำรวจความคิดเห็น ความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งแบบสอบถามนั้นได้สร้างขึ้นโดยแยกออกไปตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เช่น แบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบลงทะเบียน และแบบประเมิน เป็นต้น โดยวันนี้เราจะขอนำตัวอย่างในการออกแบบสำรวจความต้องการใช้ NB เพื่อการศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรให้ห้องสมุดคณะสหวิทยาการรับผิดชอบในการให้บริการแก่น้อง ๆ นักศึกษา จำนวน 74 เครื่อง แต่ด้วยจำนวนนักศึกษาที่มีความต้องการใช้มีมากกว่าจำนวนของ NB ดังนั้น ทางห้องสมุดจึงได้ออกแบบแบบสอบถามความต้องการใช้แก่น้อง ๆ นักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการสำรวจความต้องการที่แท้จริง รวมไปถึงสนับสนุนการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ มาดูขั้นตอนการจัดทำกันเลยค่ะ : แบบฟอร์มการจองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการเรียนรู้ของห้องสมุดช่อ วายุภักตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยมีขั้นตอนดังนี้ 2. […]

(Blog) ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ต่อการปรับตัวของห้องสมุด ในบริบทห้องสมุดช่อ วายุภักตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีภารกิจหลัก คือ การจัดหา รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของนักศึกษาอาจารย์ อาจารย์ และบุคลากรของคณะสหวิทยาการ รวมไปถึงคณะต่าง ๆ ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนอกจากนั้นแล้วห้องสมุดยังมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการ  2) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และ 3) การจัดสรรพื้นที่ภายในห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 (Coronavirus disease 2019-COVID-19) ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยในทุกด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านสุขภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางองค์กร บางหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานรัฐ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่ในภาคธุรกิจ ต่างต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยและความอยู่รอดขององค์กรและธุรกิจของตน ในส่วนงานของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย […]

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons