การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tag: PULINET2024

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน PULINET 2024

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน PULINET 2024 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 8 ผลงาน โดยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้…