(Blog) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขยะสำหรับห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันส่งผลกระทบต่อธรรมชาติก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพื้นที่วางถังขยะสำหรับผู้ใช้บริการในการทิ้งขยะ และในทุกวันจะมีพนักงานทำความสะอาดมานำขยะเหล่านั้นไปกำจัด ขยะที่นำไปกำจัดไม่ได้มีการคัดแยกมาก่อนอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกเพื่อนำขยะชนิดต่าง ๆ เข้าสู่การรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้จัดการปัญหาขยะได้อย่างเห็นผล สามารถช่วยลดปริมาณขยะ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากปัญหาดังกล่าว ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่าการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการข้อมูลขยะ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยจัดการขยะของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล คำนวณและประมวลผลข้อมูลขยะ รวมถึงการคำนวณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะ ห้องสมุดฯ ใช้แนวคิดทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC)  ร่วมกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้โปรแกรม Google Form, Google Sheets และ Microsoft Power BI ในการวิเคราะห์สำหรับจัดเก็บข้อมูลขยะในห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยนำข้อมูลการคัดแยกขยะในแต่ละวันบันทึกลงใน Google Form ที่สร้างขึ้น นำข้อมูลที่ได้จาก Google Sheet ไปประมวลผลใน Microsoft Power BI โดยใช้สูตรคำนวณรวมปริมาณขยะ จำนวน และการลดลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการเทียบ บัญญัติไตรยางศ์ น้ำหนักกิโลกรัมที่ป้อนเข้ามา คูณกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สมมูล (CO2e) โดยอิงจากแอปพลิเคชัน Green2Get ดังนี้

  1. ขยะพลาสติก 1 กิโลกรัม สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.04 CO2e

2. ขยะขวดแก้ว 1 กิโลกรัม สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 0.28 CO2e

3. ขยะกระดาษ 1 กิโลกรัม สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 3.55 CO2e

ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. ระบุปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการของห้องสมุด
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ ห้องสมุดนำข้อมูลที่รวบรวมไว้ข้างต้น มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้นำข้อมูลจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบระบบ
3. พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม Google Form, Google Sheets และ Microsoft Power BI ในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลคำนวณและประมวลผลข้อมูลขยะ รวมถึงการคำนวณการลดปริมาณขยะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกการทิ้งขยะ
4. ทดสอบ ติดตั้ง และประเมินประสิทธิภาพของระบบ

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการจัดการขยะของห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
Sheet ข้อมูลขยะในแต่ละวันของห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
ข้อมูลขยะและข้อมูลการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

Detsak Santiwiwat

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :