กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :“แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน Customer engagement & Social contribution”กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน Customer engagement & Social contribution” โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม บรรณารักษ์ ชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และตัวแทนบุคลากรที่เข้าร่วมเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จัดแบบออนไลน์ จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน

Nitiya Srivoradetpisal

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :