(Blog) ปรับแนวคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันส่งผลกระทบต่อธรรมชาติก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพื้นที่วางถังขยะสำหรับผู้ใช้บริการในการทิ้งขยะ และในทุกวันจะมีพนักงานทำความสะอาดมานำขยะเหล่านั้นไปกำจัด ขยะที่นำไปกำจัดไม่ได้มีการคัดแยกมาก่อนอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกเพื่อนำขยะชนิดต่าง ๆ เข้าสู่การรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้จัดการปัญหาขยะได้อย่างเห็นผล สามารถช่วยลดปริมาณขยะ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ถังขยะภายในห้องสมุดที่ยังไม่ได้มีการคัดแยกขยะ

จากปัญหาดังกล่าวห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่าการคัดแยกขยะ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยจัดการขยะของหน่วยงาน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะห้องสมุดคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้จัดทำป้ายสัญลักษณ์การคัดแยกขยะออกเป็นขยะขวดแก้ว ขยะขวดพลาสติก และขยะกระดาษ ติดที่ถังขยะให้เห็นเด่นชัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทิ้งขยะลงถังตามประเภทของขยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง การคัดแยกเพื่อนำขยะชนิดต่าง ๆ เข้าสู่การรีไซเคิล นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะ ยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ แอปพลิเคชัน Green2Get ได้ให้ข้อมูลการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของขยะ 3 ประเภทที่ห้องสมุดเลือกคัดแยกดังนี้

ขยะพลาสติก 1 กิโลกรัม สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.04 CO2e

ขยะขวดแก้ว 1 กิโลกรัม สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 0.28 CO2e

ขยะกระดาษ 1 กิโลกรัม สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 3.55 CO2e

ภาพถังขยะติดสัญลักษณ์ประเภทขยะ
ภาพจุดที่ตั้งถังขยะโครงการ
ภาพจุดทิ้งขยะก่อนทำโครงการและหลังทำโครงการ
ภาพผู้ใช้บริการทิ้งขยะลงถังตามประเภทขยะที่กำหนด

Detsak Santiwiwat

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :