(Blog) ทบทวนการใช้ MS Word

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ทางคณะกรรมการ HRD ได้จัดกิจกรรมทบทวนการใช้ Microsoft Word ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบสมรรถนะดิจิทัล ประจำปี 2566 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักภาพให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ IT โปรแกรมต่างๆ ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยทบทวนความรู้ผ่าน Zoom

หัวข้อ “Microsoft word และช่องทางการทบทวนบทเรียนและทำแบบทดสอบของสำนักนวัตกรรม” มาเรียนรู้กันว่า แบบทดสอบจะมีคำถามเกี่ยวกับอะไรบ้าง

1. การสร้าง การเปิด และบันทึกเอกสารการสร้าง การเปิด และบันทึกเอกสาร (Open a new or existing document and save a document)

 • การสร้างเอกสารแบบว่างเปล่า (New):
 • การสร้างเอกสารโดยใช้แม่แบบ (Templete)
 • การเปิดไฟล์เอกสาร (Ctrl+O)
 • การบันทึกเอกสาร: Save As (Ctrl+S) สำหรับไฟล์ใหม่,  Save (Ctrl+S) บันทึกไฟล์เดิม
 • การปิดเอกสาร: เครื่องหมาย x ที่อยู่มุมบนขวา หรือ Ctrl+W

2. การจัดการงานด้านเอกสาร (Document management)

 • รูปแบบตัวอักษร (Font) ขนาดตัวอักษร สีของตัวอักษา และชุดแบบอักษร (Apply style sets)
 • การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line and paragraph spacing) การจัดตำแหน่งข้อความ (Align) การย่อหน้าแบบต่างๆ (Indentation)
 • การเคลื่อนย้ายข้อมูลในเอกสาร ได้แก่ การตัด การคัดลอก การวาง การยกเลิก การพิมพ์ซ้ำ การคัดลอกรูปแบบ

3. การแทรก และการปรับแต่งเอกสาร (Insert and customize document)

 • การค้นหาข้อความ (Find) การแทนที่ข้อความ (Replace)
 • การแทรกสัญลักษณ์ (Symbol)
 • การแทรกลักษณะพิเศษ (Special characters) þ
 • การแทรกแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ (Picture), ภาพถ่ายหน้าจอ (Screenshot or screen clipping),  รูปร่าง (Shape)
 • การแทรกกล่องข้อความ (Text box), ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink), SmartArt

4. ารจัดการตาราง (Manage tables)

 • การแทรกตาราง
 • การแปลงข้อความเป็นตาราง (Convert text to table)
 • การแปลงตารางเป็นข้อความ (Convert table to text)

5. การสร้างเอกสารอ้างอิง (Create and manage references)

 • การกำหนด Heading ให้กับหัวข้อต่างๆ จะนำไปใช้ การทำสารบัญอัตโนมัติ (Table of content) ได้
 • Footnote (การอ้างอิงท้ายกระดาษ)

6. การตรวจทานงานเอกสาร (Use spelling and grammar check)

 • ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ การตรวจสอบจำนวนคำ

7. การทำงานเอกสารร่วมกัน (Manage document collaboration)

 • การทำ comment : การใส่ comment
 • การใช้ Track changes (การติดตามการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเอกสาร)

8. การพิมพ์ และการตั้งค่าการพิมพ์เอกสาร (Print and print settings)

 • การสั่งพิมพ์ (print) การตั้งค่าการพิมพ์ (Print setting) และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Preview)
 • จะถามเกี่ยวกับไอคอนเครื่องมือใช้งาน

พอจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย สามารถทดลองเข้าทดสอบด้วยตนเองได้ที่ https//x.kku.ac.th กลุ่ม Digital intelligence หัวข้อ การใช้โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing)

Yuwadee Phetchara

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :