การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีความฉลาดและทักษะในการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ไขปัญหาได้เหมือมนุษย์ โดยที่จะพัฒนา Ai ให้เหมือนกับมนุษย์ได้นั้น เราต้องรู้จักก่อนว่าสมองของมมนุษย์เป็นอย่างไร

สมองของมนุษย์ประกอบไปด้วยไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Dendrite Cell Body และ Axon รวมเรียกเรียกว่าเซลล์ประสาท (Neuron) โดยมีเป็นล้านๆ เซลล์ในสมอง มีการรับส่งข้อมูลระหว่างเซลล์โดยใช้กระแสไฟฟ้า เรียนรู้กฏเกณฑ์และใช้กฏเกณฑ์ที่ได้เรียนรู้มาเป็นไกด์ไลน์ในการคิดวิเคราะห์

Artificial Neural Network (ANN) ภาษาไทยเรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียม หรือสมองกล จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับสมองของมนุษย์ ANN มี Processing Unit ที่ประกอบไปด้วย In put และ out pu tและถูกเชื่อมต่อกันด้วยโหนด (Node) และถูกให้เรียนรู้กฏเกณฑ์ต่างๆ เพื่อที่จะกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับโดยขบวนการนี้เรียกว่า Backpropagation Process

การเรียนรู้ว่าการคิดวิเคราะห์ของANN เรียกว่า Backpropagationนั้น ใช้หลักการคือ หนึ่ง input จะต้องมี out put อะไรได้บ้าง ซึ่งหาก input ที่ได้รับไม่ตรงกับ out put ที่เรียนรู้มา Backpropagation Process นั้นจะเป็นลดข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยลงนั้นเอง

ดังนั้นเราจึงเห็นว่าสมองคนและสมองกลมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกัน     ซีรีย์หน้าเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเราเจอ Ai อะไรบ้างในชีวิตรอบตัวเราตั้งแต่ตื่นตอนเช้าถึงเราเข้านอนในตอนกลางคืน

Cr.https://learn-ai.in.th/home