การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “การให้บริการห้องประชุม mini production house”” โดยมีนางยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้างานบริการ นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ และนางสาวศิรินภรณ์ โพธิ์แสงดา นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้