การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “เครื่องมือตรวจจับ AI และแนวปฏิบัติในการนำ AI มาใช้ในการเขียนผลงานวิชาการ” (EP 3) Online
● Turnitin for instructor
● Turnitin draf coach
● แนะนำเครื่องมือตรวจจับ AI
● แนวปฏิบัติจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

วิทยากร โดย นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ หัวหน้าหน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม นายศิวะนัท ศรีสุนทร บรรณารักษ์ ชำนาญการ นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ และ นางธิดารัตน์ อภิญญานนท์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จัดแบบออนไลน์ผ่าน Zoom จำนวนผู้เข้าร่วม 19 คน

สไลด์ประกอบการ KM ทั้งหมด: https://docs.google.com/presentation/d/1ZfZ5IbX_-j7fRWv8CGde46rwGlFHJsUxHsHyrbiuo8Q/edit?usp=sharing

คลิป KM ย้อนหลัง: https://drive.google.com/file/d/16kpOee_dParc_w_XjaDkm0jnQRo6NVws/view?usp=sharing