กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: “การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (routine to research : R2R) และตัวอย่างการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์”

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (routine to research : R2R) และตัวอย่างการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์

  • การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยากรโดย รศ.ดร. กานดา สายแก้ว
  • แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (routine to research : R2R) และตัวอย่างการพัฒนา ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยากรโดย นายดนย์บวรภัทร มีกุญชร
  • การทดสอบโจมตีเว็บไซต์ที่มีช่องโหว่ SQL injection
  • การทดสอบโจมตีเว็บไซต์ที่มีช่องโหว่ Cross Site Scripting
  • การทดสอบโจมตีเว็บไซต์ WordPress ที่มีช่องโหว่ Weak password
  • อื่นๆ
    วิทยากรโดย นายดนย์บวรภัทร มีกุญชร และนายภานุวัตร อุทัยบาล

จัดแบบออนไซต์ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน

เอกสารประกอบการ KM : การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยากรโดย รศ.ดร. กานดา สายแก้ว

เอกสารประกอบการ KM : แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (routine to research : R2R) และตัวอย่างการพัฒนา ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยากรโดย นายดนย์บวรภัทร มีกุญชร

Nitiya Srivoradetpisal

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :