กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: KM Catalog

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :KM Catalog โดยมี นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ นางมุกดา ดวงพิมพ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และ นางยุภาพร ทองน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จัดแบบออนไซต์ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 28 คน

เอกสารประกอบการ KM

เอกสารประกอบการ KM ทั้งหมด: https://drive.google.com/drive/folders/1IkIenVE3kQqWPQLwqbd3ehSzXCJJQxzc?usp=sharing

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons