การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :เครื่องมือ AI เบื้องต้น เพื่อสนับสนุบการวิจัย” (EP 2) Online
แนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่ให้บริการ ทั้ง 3 เครื่องมือ
● Chat Alisa
● SciSpace
● Chat GPT
วิทยากร โดย นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ หัวหน้างานบริการ นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นายศิวะนัท ศรีสุนทร บรรณารักษ์ ชำนาญการ นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ และ นางธิดารัตน์ อภิญญานนท์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ จัดแบบออนไลน์ผ่าน Zoom จำนวนผู้เข้าร่วม 18 คน

สไลด์ประกอบการ KM ทั้งหมด: https://docs.google.com/presentation/d/1ZfZ5IbX_-j7fRWv8CGde46rwGlFHJsUxHsHyrbiuo8Q/edit?usp=sharing

คลิป KM ย้อนหลัง:https://drive.google.com/file/d/1kKYmbU0TTXzUbJGwtRXpNvDMu-hB7s-T/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1kKYmbU0TTXzUbJGwtRXpNvDMu-hB7s-T/view?usp=sharing

บทความที่คุณไม่ควรพลาด