กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน PULINET 2024

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน PULINET 2024 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 8 ผลงาน โดยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเทคนิคการนำเสนอผลงาน เทคนิคการตอบคำถาม โดยมีนางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนางยุภาพร ทองน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำ ตลอดจนการเตรียมตัวในการเดินทางไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานในวันที่ 9 – 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Nitiya Srivoradetpisal

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :