การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมมอบรางวัลในโครงการ KKUL BLOG AWARD 2023 โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานมอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ ชินอ่อน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดสารสนเทศวิทยาเขตหนองคาย
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจำนวน 4 คน ได้แก่

  1. นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริการ
  2. นางยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
  3. นางสาววราภรณ์ พนมศิริ บรรณารักษ์ ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  4. นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ