กิจกรรมมอบรางวัลในโครงการ KKUL BLOG AWARD 2023

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมมอบรางวัลในโครงการ KKUL BLOG AWARD 2023 โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานมอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ ชินอ่อน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดสารสนเทศวิทยาเขตหนองคาย
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจำนวน 4 คน ได้แก่

  1. นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริการ
  2. นางยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
  3. นางสาววราภรณ์ พนมศิริ บรรณารักษ์ ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  4. นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons