คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในโครงการ KKUL BLOG AWARD 2023

ตามที่คณะกรรมการ KM ได้จัดโครงการ KKUL BLOG AWARD 2023 เพื่อเชิญชวนบุคลากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการทำงาน กระบวนการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้สนใจผ่านการเขียน Blog โดยมีระยะเวลาจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 18 สิงหาคม 2566 มีบุคลากรเข้าร่วมเขียนจำนวน 7 คน 15 เรื่อง ผลการประกวด KKUL BLOG AWARD 2023 ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ ชินอ่อน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดสารสนเทศวิทยาเขตหนองคาย
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมเขียน Blog จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรและของที่ระลึก สำหรับผู้สนใจอ่าน Blog ได้ที่ https://libkm.kku.ac.th/572

Nitiya Srivoradetpisal

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :