กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “เขายืมเรา..เรายืมเขา KKUL’s Interlibrary Loan Service”

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “เขายืมเรา..เรายืมเขา KKUL’s Interlibrary Loan Service” โดยมีนางยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้างานบริการ นางละออ ข้อยุ่น หัวหน้าหน่วยบริการห้องสมุดเครือข่าย และนางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

แนวปฏิบัติที่ดีจากการปรับกระบวนการด้วย Design Thinking

Nitiya Srivoradetpisal

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :