การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกร รม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : “การใช้ VR Headset ท่องโลกเสมือนทางดิจิทัล: Metaverse experience” โดยมี นายปิติพงศ์ พิมพา นักเทคโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ และนายธีรยุทธ บาลชน นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้