คณะกรรมการ KM ร่วมจัดอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการบริการและบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุด

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการบริการ และบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุด มี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนา คุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.นุรัตน์ ปวนคำมา อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการบริการ และบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุด และเพื่อเป็นเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำ PDPA มาใช้ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานบริการ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 66 คน

Nitiya Srivoradetpisal

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :