สำนักหอสมุด มข. คว้า 3 รางวัลจากเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2023 (The 13th PULINET National Conference-PULINET 2023)

บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET Online National Conference)
วันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2566 ภายใต้กรอบแนวคิด “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่” (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move)
เป็นการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีแบบเปิดกว้างสำหรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
ในการประชุมวิชาการได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานโดยการบรรยาย ซึ่งผลงานทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการมีความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวงการห้องสมุดและวิชาชีพ
มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจำนวนทั้งสิ้น 109 ผลงาน
ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานจำนวนทั้งสิ้น 9 ผลงาน ประกอบด้วยผลงานนำเสนอด้วยโปสเตอร์จำนวน 4 ผลงาน การนำเสนอด้วยวาจาจำนวน 5 ผลงาน
ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการปรากฏว่า ผลงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัลได้แก่
1.รางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิชาการโดยการบรรยาย การบริหารองค์กร (OM : Organizational Management) ผลงาน “5 กลยุทธ์ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะในอนาคต ของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์, นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์, นางมุกดา ดวงพิมพ์
2.รางวัลระดับชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management) ผลงาน “นิทรรศการเสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU Metaverse Exhibition” โดย นายวันชาติ ภูมี ,นายปริญญา จันทา ,นางสาวสุพิชญา คำชมภู
3.รางวัลระดับชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services) ผลงาน “การเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน จริงด้วยระบบ 3D Vista Virtual Tour: Creating a virtual visit to KKU Archive with 3D Vista Virtual Tour” โดย นายธีระยุทธ บาลชน, รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์, นายวันชาติ ภูมี, นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

Nitiya Srivoradetpisal

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :