รางวัล

TAG

คำอธิบาย การนำเสนอผลงานวิชาการ โดยโปสเตอร์ หัวข้อ "นวัตกรรมบริการ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Vitual Museum)" งานประชุมวิชาการระดับชาติ Pulinet ครั้งที่ 7

คำอธิบาย รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิชาการ โดยวาจา หัวข้อ "Thai journal Finder ฐานข้อมูลเพื่อการคัดเลือกวารสารในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ" งานประชุมวิชาการระดับชาติ Pulinet ครั้งที่ 7

Post Views: 22

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :