หมวดหมู่ : เครือข่ายการจัดการความรู้

 • All Posts
 • APPSHEET HACTKTHON
 • COPs: การบริการ
 • COPs: จัดการทรัพยากรและสารสนเทศ
 • COPs: บริหาร และอำนวยการ
 • COPs: แผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Design Thinking
 • KKUL Activities
 • KKUL Blog
 • KKUL Share & Learn
 • PULINET
 • Uncategorized
 • หน่วยการเงินและบัญชี
 • หน่วยคลังและพัสดุ
 • หน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • หน่วยบริการห้องสมุดเครือข่าย
 • หน่วยบริหาร ธุรการ และทรัพยากรบุคคล
 • หน่วยพื้นที่และจัดการข้อมูลบริการ
 • หน่วยวิเคราะห์และจัดการระบบสารสนเทศ
 • หน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม
 • หน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 • หน่วยแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพ
 • หน่วยให้คำปรึกษาแนะนำ
 • องค์ความรู้
 • เครือข่ายการจัดการความรู้
  •   Back
  • รายงานการวิจัย/วิเคราะห์
  • คู่มือปฏิบัติงาน
  • Share & Learn
  • TQM
  • PULINET
สำนักหอสมุดเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

January 16, 2024/

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 สำนักหอสมุดเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ณ อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม สำนักหอสมุด และนางยุวดี เพชระ กรรมการ…

(Blog) “Information and Library Science Education for the Next Generation Professionals and Researchers ” by Prof.Gobinda Chowdhury Department of Computer&Information Sciences (iSchool) Strathclyde University, Glasgow

July 27, 2023/

สำนักหอสมุดได้ส่งบุคลากรจำนวน 4 คน ได้แก่ นางยุภาพร ทองน้อย นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์และนางสาวนิติยา ศรีวรเดชไไพศาล เข้าร่วมการประชุม The 7th I-LISS International Conference 2023 “Transforming Information…

รายละเอียดโครงการ KKUL Blog  Award 2023 สำหรับบุคลากรในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม

May 18, 2023/

รายละเอียดการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน โครงการ KKUL Blog  Award 2023  รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 

คณะกรรมการ KM ร่วมจัดอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการบริการและบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุด

February 24, 2023/

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการบริการ และบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุด มี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนา คุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons