การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Category: หน่วยวิเคราะห์และจัดการระบบสารสนเทศ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง: KM Catalog

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :KM Catalog โดยมี นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ นางมุกดา ดวงพิมพ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ…