หมวดหมู่ : หน่วยวิเคราะห์และจัดการระบบสารสนเทศ

TAG

บทความ
ที่น่าสนใจ

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง :KM Catalog โดยมี นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ นางมุกดา ดวงพิมพ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และ นางยุภาพร …

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :