หมวดหมู่ : หน่วยบริหาร ธุรการ และทรัพยากรบุคคล

 • All Posts
 • APPSHEET HACTKTHON
 • COPs: การบริการ
 • COPs: จัดการทรัพยากรและสารสนเทศ
 • COPs: บริหาร และอำนวยการ
 • COPs: แผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Design Thinking
 • KKUL Activities
 • KKUL Blog
 • KKUL Share & Learn
 • PULINET
 • Uncategorized
 • หน่วยการเงินและบัญชี
 • หน่วยคลังและพัสดุ
 • หน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • หน่วยบริการห้องสมุดเครือข่าย
 • หน่วยบริหาร ธุรการ และทรัพยากรบุคคล
 • หน่วยพื้นที่และจัดการข้อมูลบริการ
 • หน่วยวิเคราะห์และจัดการระบบสารสนเทศ
 • หน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม
 • หน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 • หน่วยแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพ
 • หน่วยให้คำปรึกษาแนะนำ
 • องค์ความรู้
 • เครือข่ายการจัดการความรู้
  •   Back
  • รายงานการวิจัย/วิเคราะห์
  • คู่มือปฏิบัติงาน
  • Share & Learn
  • TQM
  • PULINET
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 5: เรื่อง “ระบบสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  e-benefits”

January 30, 2024/

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ระบบสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  e-benefits” ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นางสาวจิตรลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล   หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ…

(Blog) รู้ไหมการส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ผู้ทรงคุณวุฒิเค้าดูอะไรบ้าง

September 14, 2023/

พี่ตุ่นนำสรุปจากคอร์สการอบรมเรื่อง “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” จัดโดยสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ปขมท. เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ ถ้าเราได้รับการทาบทามให้มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เราต้องทำการประเมินผู้ส่งผลงานอย่างไรบ้าง และในมุมกลับการอบรมก็แสดงให้เห็นว่า ผู้ส่งผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ ต้องเตรียมผลงานวิชาการอย่างไรเพื่อที่จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผ่าน สิ่งที่ต้องรู้เพื่อการเตรียมตัวที่ดี1. รู้จังหวะ เวลา ที่จะยื่นพิจารณาเลื่อนระดับ มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงระยะเวลาของผลงาน (ผลงานย้อนหลัง) สามารถขอดูข้อมูลกับกจ.2.…

(Blog) ความสำคัญของการจัดทำ RoPA กับงานห้องสมุด  ตามกฏหมาย PDPA

July 5, 2023/

สรุปสาระสำคัญของการจัดอบรมเรื่อง “ความสำคัญของการจัดทำ RoPA กับงานห้องสมุดตามกฏหมาย PDPA “ วิทยากรโดยนางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 12 มิถุนายน  2566 เวลา 13.00-16.30 น โดยห้องประชุมออนไลน์ ดังนี้  การจัดทำRoPA…

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons