การจัดความรู้องค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Category: หน่วยบริการห้องสมุดเครือข่าย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM ครั้งที่ 3: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรวบรวม e-book และ e-journal” ด้วย Looker      

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การรวบรวม e-book และ e-journal” ด้วย Looker ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมีนางสาวเมธยา…

วิธีลบเส้นสีแดงตรวจคำผิดใน word ง่าย ๆ

เคยบ้างไหมที่โหลดเอกสาร word แล้วเจอเส้นสีแดงตรวจคำผิดปรากฏขึ้นมาทั้งเอกสาร เมื่อเข้าไปอ่านดูแล้วไม่ปรากฏว่าข้อความนั้นสะกดผิด เราจะกด Ignore ทีละข้อความก็อาจใช้เวลานาน ทำขั้นตอนง่าย ๆ ในการเอาเส้นสีแดงออกโดยไม่ต้องกด Ignore ทีละข้อความ ดังนี้ 1. กด Ctrl + A เพื่อคลุมดำทั้งเอกสาร 2.…

(Blog) เมื่อหนังสือเล่มใหญ่ อ่านได้บนอุปกรณ์พกพา Ep.2

สำนักพิมพ์ Elsevier เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือทางทันตกรรมฉบับพิมพ์ออกจำหน่าย และมี e-book ของหนังสือเล่มนั้นให้ผู้อ่านได้เข้าไปอ่าน โดยระบุไว้ในตัวเล่มฉบับพิมพ์ว่า e-book ของหนังสือเล่มนั้น ผู้อ่านสามารถอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ ในปัจจุบันทุกคนมีสมาร์ทโฟน ( smartphone) ที่เป็นอุปกรณ์พกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักพิมพ์ Elsevier ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน inkling สำหรับอ่าน…

(Blog) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขยะสำหรับห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันส่งผลกระทบต่อธรรมชาติก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพื้นที่วางถังขยะสำหรับผู้ใช้บริการในการทิ้งขยะ และในทุกวันจะมีพนักงานทำความสะอาดมานำขยะเหล่านั้นไปกำจัด ขยะที่นำไปกำจัดไม่ได้มีการคัดแยกมาก่อนอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกเพื่อนำขยะชนิดต่าง ๆ เข้าสู่การรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้จัดการปัญหาขยะได้อย่างเห็นผล สามารถช่วยลดปริมาณขยะ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากปัญหาดังกล่าว ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่าการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการข้อมูลขยะ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยจัดการขยะของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

(Blog) ปรับแนวคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันส่งผลกระทบต่อธรรมชาติก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพื้นที่วางถังขยะสำหรับผู้ใช้บริการในการทิ้งขยะ และในทุกวันจะมีพนักงานทำความสะอาดมานำขยะเหล่านั้นไปกำจัด ขยะที่นำไปกำจัดไม่ได้มีการคัดแยกมาก่อนอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกเพื่อนำขยะชนิดต่าง ๆ เข้าสู่การรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้จัดการปัญหาขยะได้อย่างเห็นผล สามารถช่วยลดปริมาณขยะ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากปัญหาดังกล่าวห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่าการคัดแยกขยะ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยจัดการขยะของหน่วยงาน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์…

 (Blog) AI all around : Seriees 2 ประวัติศาสตร์ของ Ai

ปี ค.ศ. 1950 Alan Turing เป็นผู้คิดค้นคำว่า AI หรือ Artificial Intelligence โดยการตั้งคำถามว่า “เครื่องจักรจะสามารถคิดได้เหมือนมนุษย์หรือไม่?” และได้คิดค้น“การทดสอบของทัวริง” (Touring Test) ขึ้น โดยการทดสอบนี้เป็นการทดสอบความสามารถของ Ai สามารถใช้ความคิดได้ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับมนุษย์หรือไม่ ซึ่งในการทดสอบจะกำหนดให้ปัญญาประดิษฐ์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง…