หมวดหมู่ : หน่วยบริการห้องสมุดเครือข่าย

TAG

บทความ
ที่น่าสนใจ

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นห้องสมุดเฉพาะ ที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านทันตแพทยศาสตร์ แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในแต่ละปีห้องสมุดได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง สำหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการในห้องสมุด  การศึกษาพฤติกรรมการยืมสารสนเทศของผู้ใช้บริการ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริหารและห้องสมุดทราบถึงปริมาณการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ซึ่งช่วยให้ห้องสมุดนำไปปรับปรุงการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ห้องสมุดศึกษาพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศโดยอาศัยจากการสังเกต และข้อมูลสถิติที่ได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นหลัก ซึ่งเป็นข้อมูลดิบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทำให้ข้อมูลไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Looker Studio แสดงในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ …

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นห้องสมุดเฉพาะ ที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านทันตกรรม แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในแต่ละปีห้องสมุดได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง สำหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการในห้องสมุด ในปีงบประมาณ 2566 ห้องสมุดได้จัดซื้อหนังสือจำนวน 43 เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 221,131.70 บาท จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของการยืมหนังสือในห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ พบว่า ในปี 2566 ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์มีการยืมหนังสือไปจำนวน …

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การรวบรวม e-book และ e-journal” ด้วย Looker ออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมีนางสาวเมธยา เสามะลี บรรณารักษ์ชำนาญการ …

เคยบ้างไหมที่โหลดเอกสาร word แล้วเจอเส้นสีแดงตรวจคำผิดปรากฏขึ้นมาทั้งเอกสาร เมื่อเข้าไปอ่านดูแล้วไม่ปรากฏว่าข้อความนั้นสะกดผิด เราจะกด Ignore ทีละข้อความก็อาจใช้เวลานาน ทำขั้นตอนง่าย ๆ ในการเอาเส้นสีแดงออกโดยไม่ต้องกด Ignore ทีละข้อความ ดังนี้ 1. กด Ctrl + A เพื่อคลุมดำทั้งเอกสาร 2. คลิกมุมด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง Microsoft …

สำนักพิมพ์ Elsevier เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือทางทันตกรรมฉบับพิมพ์ออกจำหน่าย และมี e-book ของหนังสือเล่มนั้นให้ผู้อ่านได้เข้าไปอ่าน โดยระบุไว้ในตัวเล่มฉบับพิมพ์ว่า e-book ของหนังสือเล่มนั้น ผู้อ่านสามารถอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ ในปัจจุบันทุกคนมีสมาร์ทโฟน ( smartphone) ที่เป็นอุปกรณ์พกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักพิมพ์ Elsevier ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน inkling สำหรับอ่าน e-book ซึ่งผู้อ่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวลงบนมือถือตามระบบปฏิบัติการที่ผู้อ่านใช้ …

ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันส่งผลกระทบต่อธรรมชาติก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพื้นที่วางถังขยะสำหรับผู้ใช้บริการในการทิ้งขยะ และในทุกวันจะมีพนักงานทำความสะอาดมานำขยะเหล่านั้นไปกำจัด ขยะที่นำไปกำจัดไม่ได้มีการคัดแยกมาก่อนอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกเพื่อนำขยะชนิดต่าง ๆ เข้าสู่การรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้จัดการปัญหาขยะได้อย่างเห็นผล สามารถช่วยลดปริมาณขยะ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากปัญหาดังกล่าว ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่าการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการข้อมูลขยะ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยจัดการขยะของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล …

ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันส่งผลกระทบต่อธรรมชาติก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพื้นที่วางถังขยะสำหรับผู้ใช้บริการในการทิ้งขยะ และในทุกวันจะมีพนักงานทำความสะอาดมานำขยะเหล่านั้นไปกำจัด ขยะที่นำไปกำจัดไม่ได้มีการคัดแยกมาก่อนอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกเพื่อนำขยะชนิดต่าง ๆ เข้าสู่การรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้จัดการปัญหาขยะได้อย่างเห็นผล สามารถช่วยลดปริมาณขยะ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากปัญหาดังกล่าวห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่าการคัดแยกขยะ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยจัดการขยะของหน่วยงาน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้จัดทำป้ายสัญลักษณ์การคัดแยกขยะออกเป็นขยะขวดแก้ว …

ปี ค.ศ. 1950 Alan Turing เป็นผู้คิดค้นคำว่า AI หรือ Artificial Intelligence โดยการตั้งคำถามว่า “เครื่องจักรจะสามารถคิดได้เหมือนมนุษย์หรือไม่?” และได้คิดค้น“การทดสอบของทัวริง” (Touring Test) ขึ้น โดยการทดสอบนี้เป็นการทดสอบความสามารถของ Ai สามารถใช้ความคิดได้ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับมนุษย์หรือไม่ ซึ่งในการทดสอบจะกำหนดให้ปัญญาประดิษฐ์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินพิจารณาว่าการกระทำนั้นเกิดจากปัญญาประดิษฐ์หรือจากมนุษย์หากผู้ตัดสินที่เป็นมนุษย์แยกแยะไม่ได้ ปัญญาประดิษฐ์นั้นก็จะผ่านการทดสอบค.ศ. …

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :