หมวดหมู่ : หน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 • All Posts
 • APPSHEET HACTKTHON
 • COPs: การบริการ
 • COPs: จัดการทรัพยากรและสารสนเทศ
 • COPs: บริหาร และอำนวยการ
 • COPs: แผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Design Thinking
 • KKUL Activities
 • KKUL Blog
 • KKUL Share & Learn
 • PULINET
 • Uncategorized
 • หน่วยการเงินและบัญชี
 • หน่วยคลังและพัสดุ
 • หน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • หน่วยบริการห้องสมุดเครือข่าย
 • หน่วยบริหาร ธุรการ และทรัพยากรบุคคล
 • หน่วยพื้นที่และจัดการข้อมูลบริการ
 • หน่วยวิเคราะห์และจัดการระบบสารสนเทศ
 • หน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม
 • หน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 • หน่วยแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพ
 • หน่วยให้คำปรึกษาแนะนำ
 • องค์ความรู้
 • เครือข่ายการจัดการความรู้
  •   Back
  • รายงานการวิจัย/วิเคราะห์
  • คู่มือปฏิบัติงาน
  • Share & Learn
  • TQM
  • PULINET
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ครั้งที่ 9: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าใช้งานโปรแกรม Global Exam”

March 28, 2024/

เมื่อวันวันพุธที่ 27มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรื่องเรื่อง “การเข้าใช้งานโปรแกรม Global Exam” ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โดยมี โดย นางสาววราภรณ์ พนมศิริ หัวหน้าหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ…

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Important Links

FAQ

Company

About Us

Contact

Info@creative.com

© 2023 Created with Royal Elementor Addons