กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน PULINET 2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน PULINET 2023 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 9 ผลงาน ประกอบด้วย

การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 4 ผลงาน

  1. นิทรรศการเสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU Metaverse Exhibition โดย นายวันชาติ ภูมี

2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น : พลังของก้าวต่อไป โดย นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล, นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์, นางสาววราภรณ์ พนมศิริ

3. KKU Library Asset Management : การบริหารจัดการทรัพย์สินแบบมีส่วนร่วม โดย นายปิติพงศ์ พิมพา, นางสุวิมล คำชมภู, นายดนย์บวรภัทร มีกุญชร, นางสาวภารดา อ่อนอภัย, นางเยาวภา จันศรี, นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์, รศ.นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

4. การเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน จริงด้วยระบบ 3D Vista Virtual Tour: Creating a virtual visit to KKU Archive with 3D Vista Virtual Tour. โดย นายธีรยุทธ บาลชน, นายวันชาติ ภูมิ, รศ.นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์, นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

การนำเสนอผลงานด้วยวาจา 5 ผลงาน

  1. ก้าวสู่โลก Metaverse ด้วย VR headset : บริการสุดล้ำของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางยุภาพร ทองน้อย
  2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลาง Single Sign-on (SSO) ภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์ ของประเทศไทย Integrated access to information system KKU Library with Single Sign-on (SSO) under Thailand ‘s computer la โดย นายภานุวัตร อุทัยบาล
  3. 5 กลยุทธ์ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะในอนาคต ของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์, นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์, นางมุกดา ดวงพิมพ์
  4. แอปพลิเคชันบนมือถือตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับการยืม Mobile Application Checks Devices for Borrowing โดย นายภานุวัตร อุทัยบาล
  5. เพิ่มคุณค่าการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่วยงานด้วย Skill Mapping โดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม
โดยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเทคนิคการนำเสนอผลงาน เทคนิคการตอบคำถาม ตลอดจนการเตรียมตัวในการเดินทางไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานในวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

Nitiya Srivoradetpisal

Writer & Blogger

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :