มาตราฐานบัตร RFID กับการให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ความเป็น Smart University (Power Point)

บทความที่น่าสนใจ​

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :