การบริหารจัดการห้องสมุดโดยยึดทฤษฎีการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาห้องอ่าน 24 ชั่วโมง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Library

Writer & Blogger

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :